• amarus
 • littletroublemaker
 • neuroshimi
 • bgtlo
 • lepszegoniema
 • ogharipour
 • bagatela
 • wybuchmuzgu
 • memesjasz
 • takzebardzo
 • apluzyna
 • beatravelernotatourist
 • lifu
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viablaxkseoul blaxkseoul
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viablaxkseoul blaxkseoul
Reposted fromFlau Flau
Dirlewangerowcy podczas walk na ul. Focha w Warszawie
Reposted frommiuomi miuomi
7416 8675
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer

November 22 2017

4936 d554 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSardion Sardion
6193 3421 500
smieszny kot Dema
Reposted frompankamien pankamien
6131 e581 500
Reposted fromtfu tfu viapankamien pankamien
4866 af2f 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viapankamien pankamien
2952 cdfd
Reposted fromxanth xanth viatrochesmutno trochesmutno
0358 a148
Reposted fromkfiati kfiati viaHypothermia Hypothermia
6110 65de 500
Reposted fromtfu tfu viaquap quap
1786 c4bc 500
Reposted fromtfu tfu viatrochesmutno trochesmutno
0352 9142 500
free trials
Reposted fromkopytq kopytq viatrochesmutno trochesmutno
5385 9383
Reposted fromzciach zciach viaquap quap
7417 d377
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viavimes vimes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl